Summer Love story – Zlatka i Svilen wedding day

photography: Petar Krusev